Professionaliteit, kennis en vakmanschap
vindt u bij bouwservice Roberts!

Voorwaarden Bouwservice Roberts – Sittard

Download hier een PDF versie van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Offerte

 1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
 2. In de offerte wordt onder meer aangegeven:
 1. de plaats van het werk;
 2. een omschrijving van het werk;
 3. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal wordt uitgevoerd;
 4. het tijdstip van aanvang van het werk;
 5. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd. Deze wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare dagen te noemen.
 6. De prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aannemingssom of regie. Bij de prijsvormingsmethode aannemingssom noemt de opdrachtnemer een vast bedrag voor het in de offerte omschreven werk. Bij de prijsvormingsmethode regie doet de opdrachtnemer een opgave van de prijsfactoren zoals uurtarief, opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde materialen. De verschuldigde omzetbelasting wordt in de offerte afzonderlijk vermeld;
 7. Of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden en/of een aanbetaling wordt verlangd.
 8. Of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke;
 9. Of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;
 10. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst.
 1. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende 3 maanden.
 2. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de opdrachtnemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van opdrachtnemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de opdrachtnemer gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.
 3. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de opdrachtnemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

 

Artikel 2 Overeenkomst en contractstukken

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.
 2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft de opdrachtnemer tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
 3. Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, met inachtneming van de billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door of namen wie deze zijn opgesteld. Dit laat onverlet de verplichting van partijen om elkaar te waarschuwen in geval van klaarblijkelijke tegenstrijdigheden.

 

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over:
 1. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen) zo nodig in overleg met de aannemer;
 2. het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
 3. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen.
 4. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 1. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van opdrachtgever.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behouden toestemming van de opdrachtnemer.
 3. Zonder voorgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de opdrachtnemer is het de opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt zijn rechtsverhouding tot de opdrachtnemer over te dragen aan een derde.

 

Artikel 4 Verplichting van de opdrachtnemer

 1. De opdrachtnemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De opdrachtnemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De opdrachtnemer is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzigingen op te volgen.
 2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.
 3. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de opdrachtnemer zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.
 4. De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswegen, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
 5. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzigingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

 

Artikel 5 Kostenverhogende omstandigheden

 1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:
 • die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen.
 • die de opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend en
 • die de kosten van het werk verhogen.
 1. Kostenverhogende omstandigheden geven de opdrachtnemer recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
 2. Indien de opdrachtnemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.
 3. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7.407 lid 2 en 7.409 lid 1 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 6: Meer- en minderwerk

 1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats

a. Ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering.

b. Ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

c. Ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

 1. In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan de aannemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever de noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 1. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen – in behoudends spoedeisende omstandigheden – schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt;
 2. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij
 1. het aanschaffen van bouwstoffen.
 2. Het aanschaffen van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeuring zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
 1. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de opdrachtnemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemingsvergoeding van 10%.
 2. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
 3. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend;
 4. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.
 5. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag de opdrachtnemer bij wijze van voorschot 25% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal de opdrachtnemer in termijnen naar stand der uitvoering in rekening brengen. Tenzij anders is overeengekomen zal minderwerk door de opdrachtnemer bij de eindafrekening worden verrekend.
 6. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft de opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van de totalen.

 

Artikel 7: Betaling

 1. Indien de betaling in termijnen is overeengekomen zendt de aannemer telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.
 2. Betaling van een ingediende factuur, dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, met dien verstande dat bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meerwerk dienen te zijn voldaan, onverminderd de toepasselijkheid van artikel 12 en op voorwaarde dat de opdrachtnemer deze facturen tijdig voor de oplevering heeft ingediend. De opdrachtnemer is gerechtigd de factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 14 dagen voor de geplande oplevering in te dienen.
 3. Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, dient de opdrachtnemer de eindafrekening in.
 4. Betaling van het aan de opdrachtnemer verschuldigd bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de opdrachtnemer de eindafrekening heeft ingediend, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 12.

 

Artikel 8: Oplevering

 1. Indien de opdrachtnemer heeft meegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.
 2. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 3. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.
 4. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal de aannemer na overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.
 5. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de opdrachtgever.
 6. Door de opdrachtnemer erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.

 

Artikel 9 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering

 1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
 2. De opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer- en minderwerk, niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
 3. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

 

Artikel 10 In gebreke blijven van de opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met 2 verhoogd.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de opdrachtnemer gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Indien de opdrachtnemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever, mits de hoogte hiervan in de aanmaning is vermeld. De opdrachtnemer is gerechtigd hiervoor in rekening te brengen het bedrag conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Indien de opdrachtgever hetgeen de opdrachtnemer volgens de overeenkomst toekomt, niet of tijdelijk betaald, of de aannemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever het de opdrachtnemer toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is de opdrachtnemer gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen.
 4. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is de opdrachtnemer gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop de opdrachtgever deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, mits de opdrachtnemer de opdrachtgever vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen van het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van schade, kosten en rente.
 5. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidsstelling wordt opgeheven, is de opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen.
 6. Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk beëindiging in onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 13 van toepassing.

 

Artikel 11 In gebreke blijven van de opdrachtnemer

 1. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal de opdrachtgever hem schriftelijk of elektronisch aanmanen om zo spoedig mogelijk der uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.
 2. De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien opdrachtnemer na verloop van de in de aanmaning vermelde termijn in gebreke blijft mits de ernst van de tekortkomingen dit rechtvaardigt en onder voorwaarde dat de opdrachtgever zulks in de aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van de aannemer voortvloeiende schade en kosten.
 3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor de aannemer voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijft.

 

Artikel 12 Opschorting van de betaling

Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming. De opdrachtgever meldt schriftelijk of elektronisch de opschorting en de reden daarvan aan de opdrachtnemer.

 

Artikel 13 Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

 1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die de opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die de aannemer ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan de opdrachtnemer vergoed.
 2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de opdrachtnemer, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.
 3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de opdrachtnemer bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de opdrachtnemer betaalde bouwstoffen.
 4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
 5. De opdrachtgever is te alle tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De opdrachtnemer is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. De opdrachtnemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.
 2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die de opdrachtnemer redelijkerwijs had mogen verwachten, geven de opdrachtnemer recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.
 3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
 4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, de daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzigingen.
 5. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van opdrachtgever.
 6. Indien de opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die de opdrachtnemer lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 8. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de opdrachtnemer de gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer

15.1 Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het werk

1. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer met ingang

    van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgeleverd of als opgeleverd

    geldt.

2. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is de

    opdrachtnemer aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van

    buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de opdrachtnemer in

    verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het

    onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.

3. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de

    opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan  

    nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn

    onderaannemers of zijn leveranciers.

4. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van

    schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan

    nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn

    onderaannemers of zijn leveranciers.

 

15.2 Aansprakelijkheid na oplevering

1. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is de opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor

    tekortkomingen aan het werk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3 Overige bepalingen

1. De opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de artikelen 15.1 t/m 15.2 verplicht de

    opdrachtnemer van het gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking schriftelijk mededeling te

    doen en de opdrachtnemer de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens

    rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk

    is, te herstellen/op te heffen.

2. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor

    de opdrachtnemer aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het bedrag van de

    opdrachtgever bij herstel, mag de opdrachtnemer in plaats van herstel volstaan met het uitkeren

    van een redelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever.

3. De uit de artikelen 15.1 t/m 15.2 voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid vinden geen

    toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

 

Artikel 16 Garantie

 1. De door opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde andere garantie voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij ander wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.

 

 

Artikel 17 Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Op de tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de opdrachtnemer de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtnemer woont en/of is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is. In geval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de opdrachtnemer aan de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst die is gesloten met een opdrachtgever die gevestigd is buiten Nederland, is opdrachtnemer gerechtigd te handelen conform het bepaalde is de 3e volzin van die artikel of – naar eigen keuze – aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. waar de opdrachtgever gevestigd is.