Professionaliteit, kennis en vakmanschap
vindt u bij bouwservice Roberts!

Privacyverklaring voor (website) bezoekers, opdrachtgevers en overige relaties

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

Bouwservice Roberts statutair gevestigd en kantoorhoudende aan Ehrensteinstraat 16 6136 CN Sittard en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Welke type persoonsgegevens verwerken we:

 • Contactgegevens (zoals naam, emailadres, adres, telefoonnummer).
 • De naam van de organisatie waarvoor u werkt of die u vertegenwoordigt, uw functienaam en functietitel.
 • Gegevens met het oog op het berekenen of vastleggen van facturen en het doen van betalingen incl. factuur- en afleveradressen wanneer u diensten of producten van ons afneemt.
 • Alle andere informatie die u mogelijk aan ons verstrekt.

Hoe gebruiken wij die informatie en op basis waarvan doen wij dat:

 • Voor relatiebeheer, marketing en klantenadministratie.
 • Om verkoop bevorderende activiteiten te ontplooien.
 • Om een adequate klantenadministratie en debiteurenbeheer te kunnen voeren.

Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor:

 • De uitvoering van overeenkomsten met onze opdrachtgevers.
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan ons klanten te kunnen (blijven) verlenen.
 • Het behartigen van uw gerechtvaardigde belang om de juiste informatie te verkrijgen.
 • Bouwservice Roberts gebruikt contactgegevens van zijn bestaande klanten voor het versturen van facturen.
 • Bouwservice Roberts verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij Bouwservice Roberts daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. 
 • Bouwservice Roberts gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Gegevens kunnen voorkomen in onze financiële administratie (Exact Online), Email software (Microsoft Outlook) en mobiele telefoon.
 • Ook kan het voorkomen dat derde partijen, zoals onze accountant en onze juridische en financiële adviseurs, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van door Bouwservice Roberts verstrekte opdrachten en/of toezichthoudende taken die zij t.a.v. Bouwservice Roberts vervullen.
 • Als wij derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen wij dat alleen als wij zeker weten dat die derden de gegevens alleen gebruiken op een manier die en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. En alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichting en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen. Daarbij kijken altijd hoe wij uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

Hoelang bewaren wij uw gegevens:

 • Bouwservice Roberts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze werden opgeslagen. We houden bepaalde termijnen aan, waarna we deze gegevens verwijderen.
 • Als u een opdrachtgever van ons bent, bewaren wij uw gegevens gedurende de tijd dat u opdrachtgever blijft.
 • Als u een potentiele opdrachtgever bent en u uitdrukkelijk ermee heeft ingestemd dat wij contact met u mogen opnemen, bewaren wij uw gegevens totdat u zich meldt of na 12 maanden van het tijdstip waarop u voor het laatst met ons contact heeft gehad.
 • Inactieve klantaccounts verwijderen wij in elk geval na 7 jaar.
 • Fiscale regelgeving verplicht ons om onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar te bewaren.
 • In alle gevallen geldt dat Bouwservice Roberts in bepaalde gevallen uw gegevens langer zal bewaren dan hierboven aangegeven indien dat verplicht is op grond van een wettelijke regels of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, bijvoorbeeld om klachten te behandelen, geschillen op te lossen of om fraude en misbruik te voorkomen.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens:

 • Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze opdrachtgevers en leveranciers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens.
 • Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Waar slaan wij uw gegevens op:

 • De persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, worden in principe altijd opgeslagen in Nederland.

Welke rechten heeft u m.b.t. uw persoonsgegevens:

 • U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodige hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn.
 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
 • Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-up systemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van deren in gevaar brengen.

U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief of email te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummers en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, aan de privacy coördinator van Bouwservice Roberts. Deze is te bereiken via info@bouwserviceroberts.nl. Vergeet niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze verstuurt.

Waar kunt u meer informatie krijgen over de wijze waarop Bouwservice Roberts met uw persoonsgegevens omgaat:

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt over het gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten, kunt u zich wenden tot de privacy coördinator van Bouwservice Roberts. Deze is te bereiken via info@bouwserviceroberts.nl